UPOZORNĚNÍ: V období 6.-7.6.2024 nebudeme expedovat vaše objednávku z důvodů stěhování skladu. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "Podmínky velkoobchod") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím registrace v b2b on-line obchodu Nobby CZ (umístěného na webovém rozhraní https://www.nobby.cz/ , dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost Profi Pet s.r.o., Syrovice 644, 664 67 Syrovice, IČO: 29238170 (dále také jako "Prodávající" či "Nobby CZ")a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).
 
a) Prodávající:
 
Společnost: Profi Pet s.r.o.
Sídlo: Syrovice 644, 664 67 Syrovice
Zastoupena: Roman Killinger, jednatelem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 67642
Prodávající je plátcem DPH.
IČO: 292 38 170,  DIČ: CZ29238170
Běžný účet, vedený v Kč (platby CZK): č.ú. 4466449940/5500, Raiffeisen Bank
IBAN: CZ19 5500 0000 0044 6644 9940
Kontaktní údaje:
Sklad: Profi Pet s.r.o.,Vídeňská 121, Brno 61900
Email: info@nobby.cz
Telefon: 773 323 242
 
b) kupující podnikatel či právnická osoba (dále jen jako "Kupující")
 
Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
1.  Úvodní ustanovení

1.1   Obchodní podmínky Nobby CZ a Podmínky velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2   Ustanovení Obchodních podmínek Nobby CZ jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek Nobby CZ. Znění Obchodních podmínek Nobby CZ může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek Nobby CZ, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle Obchodních podmínek Nobby CZ, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3   Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami velkoobchod i s Obchodními podmínkami Nobby CZ.

 
2.  Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail  Prodávajícího.

2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 20% z ceny zboží.

2.5. V případě doobjednávky bude úkon zpoplatněn administrativním poplatkem 100,- vč. DPH

 
3. Ceny a velkoobchodní slevy

3.1  Z katalogových prodejních cen s DPH uváděných na Webovém rozhraní Nobby CZ poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

3.2  Kupující najde informaci o výši slevy či rabatu po registraci a přihlášení na svůj účet.

3.3  Cena zboží je na b2b Nobby CZ upravena VOC slevou, která je znázorněná v pravém horním rohu produktů, s označením Sleva.

3.6  Akční, resp. sezonní či akční slevy se nesčítají se slevami, vždy platí vyšší sleva.

3.7  V případě větších zakázek, objednávek má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

 
4. Dodací podmínky

4.1 . Dodací lhůty pro zboží Skladem jsou obvykle 1 – 3 dny dle informací na Webovém rozhraní Nobby CZ, dále dle množství a dostupnosti.

4.2.  Dodací lhůty pro zboží Na objednávku jsou obvykle 7 – 14 dnů dle informací na Webovém rozhraní Nobby CZ, dále dle množství a dostupnosti. Uvedená informace je orientační a může se měnit na denní bázi podle konkrétních informací od výrobce.

4.3   Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem.

4.4   Prodávající zajišťuje pro kupujícího přepravu zboží. Cenu dopravy je povinen hradit Kupující dle domluvené ceny, respektive dle podmínek uvedených na Webovém rozhraní Nobby CZ. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.5   Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.6   Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.7  Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s daňovým dokladem nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. V případě zjištění poškození zboží nebo chyb v dodávce (přebytek i chybějící kusy) Kupujicí informuje Prodávajícího neprodleně nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky na adresu info@nobby.cz v opačném případě zaníká možnost na uplatnění pozdější reklamace.

4.8.  Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

4.9. Pokud Prodávající odešle balík Kupujícího pomocí externího přepravce a Kupující balík nepřevezme vyhrazuje si Prodávající právo účtovat vzniklé náklady na poštovné a balné 150 Kč bez DPH Kupujícímu.

 
5. Platební podmínky

5.1   Kupující má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží způsoby uvedenými na Webovém rozhraní Nobby CZ nebo individuálně dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky.

5.2   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto Podmínek velkoobchod může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.3   V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.4   Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) viz. účet v záhlaví Smlouvy.

 
6. Odstoupení od smlouvy

6.1   Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet  do 5 dnů od odstoupení nesdělí).

6.2   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

6.3   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dnů od sjednaného dne dodání.

6.4   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 
7. Záruční podmínky
 
7.1  Vyskytne-li se u výrobku vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamace má být uplatněna ihned po objevení vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 roku ode dne zakoupení výrobku, není-li uvedeno jinak. Po této době právo na uplatnění reklamace zaniká.
 
7.2  Reklamace je nutné posoudit a vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 kalendářních dnů včetně záruční opravy, pokud není písemně dohodnuta jiná lhůta. Konečné rozhodnutí o řešení reklamace přísluší dodavateli.
 
7.3.  Za vadu nelze považovat změny, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem opotřebení, či nesprávného používání nebo zásahu.
 
7.4.  Reklamace uplatněné koncovým zákazníkem a dále postoupené dodavateli, je nutné prokázat řádně prodejním pokladním dokladem.
 
8. Závěrečná ustanovení
 
8.1   Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní Nobby CZ nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.2   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 
Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou platné a účinné od 1.1.2022.